I'm an English Major, you do the math. 23. Long Beach, California ;) Ask...
Wish you were here,